POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Altra Dea Barbara Niedźwiedzka z siedzibą
w Częstochowie pod adresem ul. Piastowska 84/86 (42-202 Częstochowa),
REGON: 531099390, NIP: 7541351737.
2. W spawach związanych z ochroną danych osobowych możesz skontaktować się nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Piastowska 84/86, 42-202 Częstochowa lub poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@altradea.com.
3. Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej, którymi w zakresie korzystania z naszego sklepu internetowego www.altradea.com są:
a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której Klien jest stroną (np. umowy sprzedaży, umowy o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną – wysyłki newslettera lub prowadzenia konta w naszym sklepie
internetowym);
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przechowywanie faktur VAT w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych);
c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności prowadzenie marketingu i promocji produktów oferowanych w naszym sklepie internetowym (np. prowadzenie marketingu bezpośredniego oraz dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń);
d) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona przez Klienta zgoda na przetwarzanie danych osobowych (np. zgoda na podejmowanie wobec Klienta zautomatyzowanych decyzji w celu przyznawania spersonalizowanych rabatów).

4. Twoje dane są przez nas przetwarzane w jednym bądź kilku poniższych celach:
a) sprzedaży i dostawy zamówionego towaru (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c) założenia i prowadzenia konta klienta w serwisie www.altradea.com (podstawa: art. 6 ust.
lit. b RODO);
d) wykonania bezpłatnej usługi newslettera, jeżeli wyrazisz dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
e) reklamacji lub zwrotu zakupionego towaru (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
f) ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa: art.
6 ust. lit. f) RODO);
g) marketingowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
h) dokonywania płatności (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
i) analitycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
j) statystycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
k) archiwalnych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
l) profilowania danych Klienta oraz podejmowania wobec Klienta zautomatyzowanych decyzji (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

5. Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie, które polega na tym, że możemy w oparciu o Twoje dane tworzyć dla Ciebie profile preferencji i następnie dostosowywać treści wyświetlane w sklepie internetowym tak, aby odpowiadały Twoim potrzebom i zainteresowaniom.
6. Jeżeli wyraziłeś na to zgodę to przetwarzamy Twoje dane osobowe w drodze tzw. profilowania opisanego w pkt 5, w wyniku którego podejmujemy wobec Ciebie zautomatyzowane decyzje ze skutkiem prawnym np. przyznajemy Ci spersonalizowane rabaty zgodne z Twoimi preferencjami zakupowymi. Proces ten ma miejsce tylko w przypadku wyraźnego udzielenia przez Ciebie zgody.
7. Korzystamy w swojej działalności z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania Twoich danych osobowych np. w celu dostarczenia zamówionego towaru. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:
a) operatorzy systemów informatycznych,
b) operatorzy systemów płatności,
c) operatorzy systemów sms i e-mail marketingu,
d) firmy logistyczne,
e) firmy kurierskie i poczta polska,
f) zewnętrzni dostawcy produktów,
g) operatorzy płatności,
h) kancelarie prawne,
i) firmy księgowe i audytorskie.
8. Zgromadzone przez nas pliki cookies są przetwarzane w celu ułatwienia Ci realizacji zamówienia (zapamiętują w serwisie dane o zalogowanym użytkowniku, zawartości koszyka), prowadzenia statystyk odwiedzin, ułatwienia dzielenia się przez Ciebie ze znajomymi przez portale społecznościowe jak Facebook, ograniczenia reklam pop-up, wyświetlania Ci informacji o polityce cookies oraz mierzenia efektywności kampanii
reklamowych).
9. Dane osobowe Klienta nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani organizacjom międzynarodowym.
10. Jako Administrator nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa. Do szczególnych kategorii danych należą: dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane
biometryczne jednoznacznie zidentyfikowanej osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.
11. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt. 4 np. do zakończenia świadczenia na Twoją rzecz usługi newslettera lub przechowywania danych, zakończenia realizacji zamówienia, usuniecie konta klienta, zakończenia postępowania reklamacyjnego a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
12. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) usunięcia swoich danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
f) przenoszenia swoich danych osobowych,

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
14. Z praw wskazanych w pkt.12 powyżej możesz skorzystać w szczególności poprzez:
a) kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@altradea.com,
b) kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Piastowska 84/86 42-202 Częstochowa.

15. W przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora (np. w celach marketingowych) nie będziemy ich dłużej przetwarzać dla wskazanych celów, jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść bezpłatnie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych gdy: (1) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją w której się znalazłeś lub (2) dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Sprzeciw możesz wnieść pisząc na adres e-mail: biuro@altradea.com.

16. Jako administrator dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.