REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.altradea.com prowadzony jest przez firmę:
  Altra Dea Barbara Niedźwiedzka
  42-202 Częstochowa ul. Piastowska 84/86
  NIP: 754-135-17-37
  REGON: 531099390
  zwaną dalej Sprzedawcą
 2. W celu korzystania ze sklepu internetowego www.altradea.com niezbędnymi są:
  – posiadanie dostępu do internetu,
  – posiadanie adresu e-mail,
  – zainstalowanie dowolniej przeglądarki internetowej,
  – zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu.

II. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI:

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych Sprzedawcy przez Klientów (dalej: „Administrator”) jest Altra Dea Barbara Niedźwiedzka z siedzibą w Częstochowie pod adresem ul. Piastowska 84/86 (42-202 Częstochowa), REGON: 531099390, NIP: 7541351737.
 2. W spawach związanych z ochroną danych osobowych Klient może skontaktować się ze Sprzedawcąi pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Piastowska 84/86, 42-202 Częstochowa lub poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@altradea.com.
 3. Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej, którymi w zakresie korzystania ze sklepu internetowego www.altradea.com są:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której Klien jest stroną (np. umowy sprzedaży, umowy o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną – wysyłki newslettera lub prowadzenia konta w naszym sklepie internetowym);
  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przechowywanie faktur VAT w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych);
  3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności prowadzenie marketingu i promocji produktów oferowanych w naszym sklepie internetowym (np. prowadzenie marketingu bezpośredniego oraz dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń);
  4. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona przez Klienta zgoda na przetwarzanie danych osobowych (np. zgoda na podejmowanie wobec Klienta zautomatyzowanych decyzji w celu przyznawania spersonalizowanych rabatów).
 4. Dane Klienta są przez Sprzedawcę przetwarzane w jednym bądź kilku poniższych celach:
  1. sprzedaży i dostawy zamówionego towaru (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. założenia i prowadzenia konta klienta w serwisie www.altradea.com (podstawa: art. 6 ust. lit. b RODO);
  4. wykonania bezpłatnej usługi newslettera, jeżeli Klient wyrazi dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  5. reklamacji lub zwrotu zakupionego towaru (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  6. ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa: art. 6 ust. lit. f) RODO);
  7. marketingowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  8. dokonywania płatności (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  9. analitycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  10. statystycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  11. archiwalnych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
  12. profilowania danych Klienta oraz podejmowania wobec Klienta zautomatyzowanych decyzji (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 5. Jednym ze sposobów przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych jest tzw. profilowanie, które polega na tym, że Sprzedawca może w oparciu o dane Klienta tworzyć dla Klienta profile preferencji i następnie dostosowywać treści wyświetlane w sklepie internetowym tak, aby odpowiadały potrzebom i zainteresowaniom Klienta.
 6. Jeżeli Klient wyraził na to zgodę to Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta w drodze tzw. profilowania opisanego w pkt 5, w wyniku którego Sprzedawca podejmuje wobec Klienta zautomatyzowane decyzje ze skutkiem prawnym np. przyznaje Klientowi spersonalizowane rabaty zgodne z preferencjami zakupowymi Klienta. Proces ten ma miejsce tylko w przypadku wyraźnego udzielenia przez Klienta zgody.
 7. Sprzedawca w swojej działalności korzysta z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych Klienta np. w celu dostarczenia zamówionego towaru. W związku z powyższym, w razie potrzeby, Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta następującym odbiorcom:
  1. operatorzy systemów informatycznych,
  2. operatorzy systemów płatności,
  3. operatorzy systemów sms i e-mail marketingu,
  4. firmy logistyczne,
  5. firmy kurierskie i poczta polska,
  6. zewnętrzni dostawcy produktów,
  7. operatorzy płatności,
  8. kancelarie prawne,
  9. firmy księgowe i audytorskie.
 8. Zgromadzone przez Sprzedawcę pliki cookies są przetwarzane w celu ułatwienia Klientowi realizacji zamówienia (zapamiętują w serwisie dane o zalogowanym użytkowniku, zawartości koszyka), prowadzenia statystyk odwiedzin, ułatwienia dzielenia się przez Klienta z jego znajomymi przez portale społecznościowe jak Facebook, ograniczenia reklam pop-up, wyświetlania Klientowi informacji o polityce cookies oraz mierzenia efektywności kampanii reklamowych).
 9. Dane osobowe Klienta nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani organizacjom międzynarodowym.
 10. Jako Administrator Sprzedawca nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa. Do szczególnych kategorii danych należą: dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne jednoznacznie zidentyfikowanej osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.
 11. Dane osobowe Klienta będą przez Sprzedawcę przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt. 4 np. do zakończenia świadczenia na rzecz Klienta, usługa newslettera lub przechowywania danych, zakończenia realizacji zamówienia, usuniecie konta klienta, zakończenia postępowania reklamacyjnego a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
 12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługuje prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  6. przenoszenia swoich danych osobowych,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych Klenta odbywa się na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody, Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 14. Z praw wskazanych w pkt.12 powyżej można skorzystać w szczególności poprzez:
  1. kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@altradea.com,
  2. kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Piastowska 84/86 42-202 Częstochowa.
 15. W przypadku gdy Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora (np. w celach marketingowych) nie będzie ich dłużej przetwarzać dla wskazanych celów, jeżeli Klient wniesie sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść bezpłatnie sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych gdy: (1) przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją w której się znalazł lub (2) dane osobowe Klienta przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Sprzeciw Klient może wnieść pisząc na adres e-mail: biuro@altradea.com.
 16. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

III. ZAMÓWIENIA

 1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.altradea.com. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, z tym, że zamówienia składane w sobotę, niedzielę i święta będą rozpatrywane od rana następnego dnia roboczego.
 2. Bezpośrednio po złożeniu zamówienia kupujący otrzymuje automatyczną informację potwierdzającą wpłynięcie zamówienia na serwer sprzedającego. Jednak dopiero informacja udzielona przez Sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji (na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty), wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna – sprzedaży wiążącą obie strony transakcji. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
 3. Zamówienia realizowane są w terminie do 7 dni (w przypadku towarów, które znajdują się na magazynie). Termin ten liczony jest:
  – w przypadku płatności “za pobraniem” – od daty zamówienia,
  – w przypadku płatności przelewem – od daty zaksięgowania kwoty na koncie Sprzedawcy.
 4. W przypadku towarów oznaczonych “zapytaj o produkt” lub „na zamówienie” sposób i termin realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie z Klientem.
 5. Zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie sklep obsługuje tylko klientów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Polski.
 6. W przypadku klientów spoza granicy kraju zamówienia mogą być realizowane za pośrednictwem sklepu internetowego lub poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że sposób płatności oraz koszt dostawy towaru ustalane są indywidualnie z klientem.

IV. CENY

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.altradea.com są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zwierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Ceny podane przy towarze nie zwierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zakupionych produktów i uwidocznione przy składaniu zamówienia przez Klienta. Koszty przesyłki ponosi Klient.

V. DOSTAWA

 1. Produkty zamówione w sklepie internetowym www.altradea.com dostarczamy za pośrednictwem firm kurierskich.
 2. Przewidywany czas dostawy to 1 – 2 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki.
 3. Dla usprawnienia ewentualnego procesu reklamacji, zaleca się aby podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient w jego obecności dokładnie sprawdził kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

VI. PŁATNOŚCI I DOKUMENTY

 1. Płatność za towar zamówiony w sklepie internetowym www.altradea.com może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:
  – przed wysłaniem towaru – przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy (płatność “przelew”) lub poprzez usługę szybkich płatności udostępnioną przez sprzedawcę na stronie internetowej www.altradea.com 
  – w momencie odbioru towaru – gotówką do rąk kuriera (płatność “za pobraniem”).
 2. Na poleceniu przelewu należy podać dane umożliwiające identyfikację wpłacającego i numer zamówienia nadany w sklepie internetowym www.altradea.com. Sprzedający oczekuje na wpływ środków na konto przez 14 dni. Po ich upływie zamówienie klienta zostaje anulowane.
 3. Wraz z towarem wydawany jest paragon fiskalny lub (na życzenie Klienta) faktura. W przypadku konieczności umieszczenia w fakturze danych innych niż podanych w czasie rejestracji, Klient powinien poinformować o tym Sprzedawcę przy składaniu zamówienia.

VII. ZWROT TOWARU

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki i musi ten fakt poprzeć pisemnym oświadczeniem. Oświadczenie należy wysłać listem poleconym na adres Sprzedającego lub poprzez e-mail na adres: biuro@altradea.com przed upływem tego terminu. Sprzedawca niezwłocznie powiadomi kupującego o otrzymaniu takiej informacji.
 2. Wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego może skorzystać kupujący, sprzedający udostępni na stronie internetowej www.altradea.com.
 3. Zwrot towaru do Sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna – sprzedaży. Wraz z odsyłanym towarem Klient winien zwrócić wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo, a / lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego towaru.
 4. Zwracany towar nie może nosić oznak użytkowania, musi być kompletny i zapakowany w opakowanie firmowe (pudełko, etui, woreczek itp.) w którym został wysłany. Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego), nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedający poinformował o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Warunkiem zwrotu płatności jest otrzymanie przez sprzedającego zwracanego towaru.
 6. Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że kupujący wyrazi zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Sprzedający nie przyjmuje zwrotów towarów odsyłanych w przesyłkach za pobraniem.
 8. Opakowanie zwracanego towaru musi gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy przypadków zakupu towaru realizowanego na indywidualne zamówienie.

VIII. PROCEDURA REKLAMACJI

 1. Sprzedawca oświadcza, że oferowany przez niego towar jest wolny od wad prawnych oraz, że dochowuje wszelkiej staranności aby był wolny od wad fizycznych.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 3. Klient może żądać naprawy reklamowanego towaru bądź wymiany na nowy – zgodny z umową. W przypadku gdy wybrany przez Klienta sposób doprowadzenia towaru do zgodności z umową okaże się niemożliwy bądź związany z nadmiernymi kosztami dla sprzedawcy – sprzedawca może doprowadzić towar do stanu zgodnego z umową poprzez naprawę w miejsce wymiany bądź przez wymianę w miejsce żądanej przez Klienta naprawy.
 4. W przypadku, gdy zarówno naprawa, jak i wymiana towaru okażą się nieskuteczne, Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub żądać obniżenia ceny reklamowanego towaru.
 5. Reklamację Klient może złożyć listownie listem poleconym na adres Sprzedającego lub poprzez e-mail na adres: biuro@altradea.com. Klient powinien wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany formularz „Reklamacja” udostępniony na stronie internetowej www.altradea.com
 6. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego reklamowanego towaru. W terminie tym sprzedawca poinformuje Klienta o sposobi jej załatwienia. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.
 7. Do reklamacji wynikających z tytułu uszkodzenia towaru podczas transportu zaleca się dołączenie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.
 8. Opakowanie reklamowanego towaru musi gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

IX. NEWSLETTER

 1. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Klientów o promocjach, konkursach, wydarzeniach, wyprzedażach, nowościach i kolekcjach poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez Sprzedającego treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
 2. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera poprzez podanie swojego adresu e-mail oraz zaznaczenie odpowiednich miejsc w formularzu rejestracyjnym, z pośrednictwem których Klient wyrazi zgodę na:
  – gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych Klienta dla celów marketingowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO),
  – otrzymywanie od Sprzedającego informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.
 3. Klient może zrezygnować z usługi newslettera w dowolnym momencie.
 4. Do ochrony danych osobowych uzyskanych przez Sprzedającego w celu realizacji usługi newslettera stosuje się zapisy części II niniejszego regulaminu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego www.altradea.com zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
 3. Sprzedający informuje, że wszelkie zamieszczane na stronie internetowej www.altradea.com, znaki handlowe, materiały graficzne podlegają ochronie prawnej. Klienci oraz osoby odwiedzające sklep internetowy www.altradea.com zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych przysługujących Sprzedającemu oraz podmiotom trzecim.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta.
 5. W przypadku sporów kupujący i sprzedający mogą skorzystać z pozasądowych procedur, tj. mediacji prowadzonych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz sądów polubownych działających przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.
 6. Sprzedający prowadzący sklep internetowy www.altradea.com zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Informację o takiej zmianie Klienci otrzymają drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji. W przypadku zamówienia, które zostało zatwierdzone przez Klienta i jest w trakcie realizacji w momencie zmiany regulaminu, wiążącym regulaminem jest regulamin obowiązujący w momencie składania zamówienia.

W razie wątpliwości skontaktuj się z nami.